Čtyři základní myšlenky

Každé praxi dharmy předcházejí určité specifické přípravy, které vytvářejí její solidní základ. Existují dva druhy příprav: všeobecné a zvláštní. K všeobecným přípravám patří tzv. čtyři myšlenky, které odvracejí naši mysl od samsáry.

Co to znamená “odvrátit mysl od samsáry”? Znamená to, že jsme osvobozeni od veškerého ulpívání na životě v kterékoliv z šesti oblastí samsáry. Vysvobození dosahujeme díky tomu, že uvažujeme o čtyřech určitých myšlenkách.

První z nich je, že si uvědomujeme drahocennost svého lidského života, jehož je velice těžké dosáhnout. Druhou myšlenkou je uvědomění si pomíjivosti. U třetí myšlenky jde o to, že rozvíjíme pochopení působení karmy, zákona příčiny a následku. Čtvrtou myšlenkou je neuspokojivost samsáry, utrpení, jež je obsaženo v každé formě samsárického bytí.

Tyto čtyři myšlenky nikdo “nevymyslel”, ani já, ani žádný jiný lama. Nikdo je nevymyslel kvůli tomu, aby vás oklamaly, jsou autentické. Jsou naprosto pravdivé a učil je sám Buddha Šákjamuni. Buddha tyto nauky předal díky své neomezené moudrosti, milující laskavosti a schopnostem.

Jde o to, že každý má v mysli silná zatemnění, přičemž hlavními rušivými emocemi jsou ulpívání, hněv a nevědomost. Na jejich základě v naší mysli vzniká velký počet dalších rušivých emocí. Ty ovlivňují naše jednání a vedou tak k mnoha negativním aktivitám. Teď se nacházíme ve stavu, kdy v naší mysli dosti převládají rušivé emoce. Ty vedou k tělesným, verbálním a duševním aktivitám, jimiž hromadíme karmu.

Obecně řečeno, existuje velké množství negativních skutků, ale vesměs jsou rozdělovány do určitých kategorií: tři mají spojitost s naším tělem, čtyři s naší řečí a další tři s naší myslí. Mezi tři negativní jednání, která jsou vykonávána naším tělem, patří zabití, krádež a způsobování utrpení po sexuální stránce. Čtyři jednání spojená z řečí jsou lhaní, pomlouvání, používání hrubých slov a nesmyslné tlachání. U skutků mysli mluvíme o zlomyslnosti, závisti a zastávání špatných názorů.

Těchto deseti negativních jednání bychom se měli v každém případě vyvarovat a současně také vykonávat jejich opak, totiž deset pozitivních skutků.

Ukázka z časopisu Buddhismus Dnes č. 1